Tuesday, June 10, 2008

Ohio của tiếng Anh chỉ hoá đơn -- không vấn đề , không có giải pháp

Ohio Nhà Bill 477. hiện tại hạ cân nhắc , sẽ đơn xin bất cứ " Công Cộng thân thể -- về cơ bản bất cứ chính phủ tác dụng , bang hoặc bản xứ -- yêu cầu kia " tiếng Anh là dùng cho mỗi hội nghị của một Công Cộng thân thể và cho mỗi quan chức sự chuyển động của bất cứ bang tác dụng hoặc chính trị, bao gồm mỗi kỷ lục chuẩn bị , hội nghị cử hành , chính sách câu hỏi , hoặc khác sự chuyển động cầm hạ màu của hợp pháp."

Gho kia chúng tôi không hiện tại có một vấn đề có , nói , Ravenna Hội Đồng Thành Phố sự xuất bản cái đó phút tại Slovenia , hợp pháp là chĩa phiên dịch phục vụ dịch vụ đến dân nhập cư. Hợp pháp sẽ hạn chế , một chút , năng lực của chính phủ tác dụng cung cấp phiên dịch của quan chức cái giũa đến ấy ai sự cần chúng nó.

nhưng hợp pháp cũng làm một số của sự trừ ra kia vung hầu bất cứ địa thế hạ nào một tác dụng có lẽ muốn cung cấp phiên dịch . ở giữa chúng nó :

( 3 ) bảo hộ hoặc đề cao Công Cộng khỏe mạnh , an toàn hoặc phúc lợi ;
( 4 ) bảo hộ quyền lực của đảng và người chứng kiến tại một dân sự hoặc tội phạm sự chuyển động hoặc hoa lợi tại một sân nhà hoặc tại một hoa lợi sự quản lý ;
( 6 ) cung cấp sự biểu thị đồ án đến sự giúp đỡ học sinh có hạn chế tiếng Anh proficiency như thế chúng nó có thể làm một hợp thời sự quá độ đến dùng tiếng Anh trong trường công ;
( 7 ) đề cao thương nghiệp quốc tế , buôn bán hoặc sự du lịch ;
( 9 ) hành nghề informal và phiên dịch nonbinding hoặc thông tin

Như thế hoá đơn cứu cánh sự biến đổi rất nhỏ. Tôi sự xảy ra đến ngồi tại ban giám đốc của một từ thiện kia công tác có dân nhập cư và người lánh nạn, chủ yếu từ châu Á. Iôi liên lạc có giám đốc chúng tôi ai bảo đảm tôi kia nhiều quá phiên dịch không phải là hiện tại Ohio của vấn đề. H.B. 477 có lẽ làm một ít nhỏ hơn phiên dịch có thể dùng được , nhưng từ khi Ohio không hiện tại cung cấp cả phiên dịch sự cần đến " bảo hộ hoặc đề cao Công Cộng khỏe mạnh , an toàn và phúc lợi " có lẽ không bằng nhiều.

477 là một giải pháp tại lục soát của một vấn đề . đại phàm phương pháp này vấn đề là địa chỉ là được người tuyển dụng và kia nhất định coi bộ ca ở đây . hoá đơn cuộc biểu diễn tại sự sợ -- sự sợ một, Balkanized Mỹ , và liên hệ sự sợ người ai không vẻ ngoài và âm thanh thích chúng tôi , những ai " chúng tôi " là.

chúng tôi có sự tranh luận này ở đây đẹp nhiều mã mãi . từ NINA dấu tại thứ mười chín thế kỷ thương nghiệp cửa sổ đóng hạn ngạch Do thái2 của thứ hai mươi thế kỷ , chúng tôi luôn luôn nghe tối tăm cảnh cáo về ấy người ai sẽ đến ở đây và sự biến đổi văn hoá Mỹ . cảnh chung , chúng nó đến và chúng nó đổi văn hoá chúng tôi cho càng hay

dùng Balkan Peninsula khi nào một cờ hiệu cho hại của đa dạng văn hoá nhấn mạnh thế nào sai của sự tranh luận là . chia tay của Yugoslavia là một và công việc chảy máu , nhưng không , tại chủ yếu , do sự chuyển động của phần ít văn hoá . phần lớn Serbia chị huyết nhất chạy theo một lớn hơn -- và " purer " -- Serbia

tại khác tự , sự khác nhau không phải là vấn đề . ngoan ngạnh là

Thanks to Jill for conceiving and organizing the Blogging in Tongues action day. You can find the translation here.

1 “Không sự cần Ai-len đơn xin.”

2Phải đó nào hủy diệt untold nghìn đến chết tại khí chambers khi nào chúng nó đang giữ gìn tại thế giới chiến tranh II.


0 comments: